Frida & Poppy

A sophisticated statement
Frida Pillow Frida Pillow
Poppy Blue Pillow Poppy Blue Pillow
Frida Curtain Frida Curtain

Frida Curtain

Starting at $118 (Customize)

Poppy Blue Curtain Poppy Blue Curtain

Poppy Blue Curtain

Starting at $118 (Customize)

Frida Table Runner Frida Table Runner
Frida Placemat Frida Placemat

Frida Placemats

$28 (Set of 2)

Poppy Blue Placemats Poppy Blue Placemats
Frida Napkins Frida Napkins

Frida Napkins

$48 (Set of 4)

Poppy Blue Napkins Poppy Blue Napkins
Frida Tea Towel Frida Tea Towel

Frida Tea Towels

$38 (Set of 2)